Klicka här för att testa den nya versionen av lawline.se. Till ny version!

ALLMÄNNA VILLKOR ABONNEMANGSKUND

Dessa Allmänna villkor gäller för Lawline AB´s tillhandahållande av avtalsmotor genom vilken avtal kan genereras (”Tjänsterna”) till abonnenten. Dessa Allmänna villkor utgör således en del av det mellan parterna träffade Avtalet.

1. Avtalstid
Avtalet löper årsvis och förlängs automatiskt med ett år i taget vid utebliven uppsägning. Uppsägning skall ske skriftligen senast 3 månader före avtalstidens utgång.

2. Abonnemangsavgift
Abonnemangsavgift faktureras för hela avtalstiden efter slutet avtal och enligt Lawline AB´s vid var tid gällande prislista. Faktureringsavgift om 200 kr/mån tillkommer. Alla priser är exklusive moms.
Återbetalning av abonnemangsavgift sker ej under löpande abonnemangsperiod. Prislistan revideras en gång per år. Lawline AB förbehåller sig rätten att ändra abonnemangsavgiften för kommande avtalsperiod om förutsättningarna har förändrats eller av annan anledning inte överensstämmer med föregående års abonnemangsavgift.

3. Betalningsvillkor och dröjsmålsränta
Betalning sker mot faktura eller kreditkort. Vid tecknande av prenumerationstjänst debiteras abonnenten i förskott för första prenumerationskvartalet. Därefter debiteras abonnenten löpande, kvartalsvis, i förskott inför varje ny period.
Fakturabeloppet skall finnas tillgängligt på Lawline AB´s bankkonto senast 2 dagar efter fakturadatum. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt lag. Lawline AB äger vid försenad betalning rätt till ersättning för påminnelseavgift och inkassokostnad enligt gällande lag.

4. Leverans
Leverans sker genom att abonnenten får en mejlbekräftelse med sina inloggningsuppgifter som består av ett användarnamn samt ett lösenord skickat av Lawline AB och får därmed tillgång till beställda Tjänster. Lösenordet gäller endast för abonnenten och får inte överlåtas.

5. Reklamation
Abonnenten har rätt att reklamera Tjänsterna om dess egenskaper avviker från det som avtalats eller som följer av svensk lag. Lawline AB följer Allmänna reklamationsnämndens föreskrivna rekommendationer.

6. Underhåll
Lawline AB förbehåller sig rätten att underhålla och därmed modifiera innehållet i Tjänsterna. Vidareutveckling och uppdatering av samtliga Lawline AB´s Tjänster sker löpande.

7. Överlåtelse av abonnemang
Abonnemang får inte överlåtas utan skriftligt medgivande från Lawline AB.

8. Avstängning av abonnemang
Lawline AB förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan stänga av ett abonnemang och häva Avtalet utan återbetalningsskyldighet om abonnenten nyttjar Tjänsterna på ett otillbörligt sätt. Lawline AB har även rätt att stänga av ett abonnemang och häva Avtalet om abonnenten inte betalar förfallen faktura, ansöker om eller begärs i likvidation eller i konkurs eller annars kan antas vara på obestånd.

9. Företagsuppgifter
Företagsuppgifter lagras, krypteras och behandlas konfidentiellt av Lawline AB i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Lawline AB är personuppgiftsansvarig för behandlingarna och har rätt att använda dessa personuppgifter för att lagra nödvändig kundinformation för att kunna fullfölja Avtalets ingående. Uppgifter som lagras är företagsnamn, fakturaadress, e-postadress och organisationsnummer. Information om Lawlines dataskyddspolicy finns på hemsidan.

10. Ansvarsbegränsning
Lawline AB ansvarar ej för hur abonnenten använder eller tillämpar de beställda Tjänsterna och har heller inget ansvar gentemot tredje man för abonnentens tillämpning eller användning. Lawline AB ansvarar inte för eventuella ändringar och tillägg som abonnenten gör i samband med de beställda Tjänsternas nyttjande. Innehållet i de dokument som ingår i Tjänsterna är baserade på svensk rätt, vid det tillfälle abonnenten fick åtkomst till dem. Lawline AB ansvarar inte för nedladdade dokuments riktighet i framtiden.
De eventuella avtalsmallar som ingår i Tjänsterna skall ses som exempel och kan kräva anpassning från fall till fall. Lawline AB ansvarar ej för påstådd eller inträffad skada, förlust eller kostnad som direkt eller indirekt beror på eller påstås bero på innehållet i Tjänsterna. Lawline AB´s Tjänster skall ej ses som juridisk, finansiell eller någon annan form av rådgivning. Avtalsmallar ansvarar ej för eventuell förlust av data hos abonnenten vid användande av Avtalsmallars Tjänster.

11. Immateriella rättigheter och nyttjanderätt
Lawline AB, eller dess licensgivare, äger samtliga immateriella rättigheter inkluderat men inte begränsat till upphovsrätten varumärket Lawline och andra varumärken eller produktnamn Lawline från tid till annan kan komma att använda i av Lawline AB tillhandahållna dokument, utrustning, programvara, manualer eller annan information. Abonnenten erhåller nyttjanderätt till de beställda Tjänsterna i den omfattning som överenskommes vid tecknandet av Avtalet. Abonnenten får endast använda Tjänsterna för eget bruk och får således inte i sin tur distribuera denna eller derivat av denna till annan.

12. Teknisk standard
Lawline AB ansvarar ej för eventuella brister och begränsningar i abonnentens operativsystem och datormiljö. Det åligger abonnenten att förvissa sig om att abonnenten har erforderlig teknisk standard för nyttjande av de beställda Tjänsterna innan Avtalet ingås. Lawline AB´s Tjänster förutsätter att Abonnenten har erforderlig teknisk standard.

13. Juridisk rådgivning
Såsom Abonnent på Tjänsterna erbjuds Abonnenten juridisk rådgivning till de förmånliga priserna
• Junior jurist 1 380 kr per timme ex moms.
• Senior jurist 2 000 kr per timme ex moms.
Abonnenten förbinder sig inte att köpa något visst antal timmars juridisk rådgivning.

14. Force majeure
Parterna är befriade från ansvar gällande brott mot Avtalet orsakat av omständigheter utanför parts kontroll, såsom störningar eller avbrott i publika data- eller telenät, olyckshändelse, brand, åsknedslag, explosion, krig, upplopp, översvämning, naturkatastrof, arbetskonflikt (oavsett om den omfattar parts personal eller ej) eller ändrad myndighets-bestämmelse eller myndighetsingripande. För att sådan omständighet skall få åberopas som befrielsegrund skall part underrätta den andre parten utan dröjsmål. Parts åliggande enligt Avtal återinträder så fort sådan omständighet som nämnts ej längre föreligger.

15. Kundtjänst
Lawline AB tillhandahåller support under vardagar mellan 10-16 på normal kontorstid. Lawline tillhandahåller även en chattfunktion. Helger har vi stängt. Med support avses främst felanmälan och tekniska problem med tjänsterna.

16. Övrigt
Vid motstridigheter mellan Avtalet och Allmänna villkor skall Avtalets bestämmelser äga företräde.

17. Tillämplig lag och tvist
Avtal och allmänna villkor skall tolkas och tillämpas enligt svensk materiell rätt. Tvist med anledning härom skall slutligen avgöras genom allmän domstol i Stockholms tingsrätt som förstainstans.